saldeo

91-341 Łódź

ul. Pojezierska 97 B

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl

Zadzwoń do nas

+48 502-592-828

Polityka prywatności

Wróć do formularza

Szanowni Państwo,

 

Polityka prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Jest to ustrukturyzowany szereg zasad i wytycznych opisujących w sposób przystępny nasze priorytety i cele do jakich będziemy wykorzystywać te dane. Polityka opisuje również uprawnienia, które w związku z tym przysługują. Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dokładamy wszelkich starań abyście Państwo czuli się bezpieczni powierzając nam swoje dane.

 

Prezes zarządu Małgorzata Gramsz

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Atax Audyt Sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Pojezierska 97 B, NIP: 9471991288, KRS: 0000685432

tel. (+48) 502-592-828

e-mail: rodo@ataxaudyt.pl

 

Atax Audyt sp. z o.o. przetwarzając dane osobowe występuje lub może wystąpić zarówno jako administrator danych jak i podmiot przetwarzający. Jest administratorem względem Państwa danych, a podmiotem przetwarzającym dane względem Państwa klientów lub pracowników.

Bez względu na naszą rolę w procesie przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni za ich należyte zabezpieczenie i użycie zgodnie z prawem.

 

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe:

Dane zostały uzyskane poprzez wypełnienie umieszczonego na naszej stronie internetowej www.ataxaudyt.pl formularza kontaktowego lub w związku z zawarciem z nami umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne abyśmy mogli świadczyć nasze usługi. Podstawą prawną jest unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych "Zgodność przetwarzania z prawem" art 6 ust.1 lit. a-c oraz f.

 

Cel zbierania danych osobowych:

 • zawarcie i realizacja umowy lub wykonanie zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b),

 • wystawianie faktur za świadczone usługi (art. 6 ust. 1 lit. c),

 • dochodzenie roszczeń w związku z zapłatą za świadczone usługi (art. 6 ust. 1 lit. f),

 • marketing własnych produktów lub usług zgodnie z trwającą umową (art. 6 ust. 1 lit. f),

 • odpowiedź na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a)

 

Rodzaj zbieranych danych poprzez formularz kontaktowy:

 • imię

 • nr telefonu

 • adres mailowy

 

Rodzaj zbieranych danych przy podpisaniu i realizacji umowy:

(wszystkie lub niektóre z poniższych)

 • imię i nazwisko

 • imiona rodziców

 • data i miejsce urodzenia

 • adres zamieszkania

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • nr dokumentu tożsamości

 • dane członków rodziny podlegających ubezpieczeniu

 • nr rachunku bankowego

 • nazwa firmy

 • nr rejestracyjne pojazdów

 • NIP

 • PESEL

 • REGON

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom:
W celu rzetelnej realizacji usług korzystamy z usług wielu zewnętrznych dostawców. Państwa dane możemy przekazać osobom lub firmom upoważnionym przez Administratora danych, w tym w szczególności:

 • pracownikom i współpracownikom Administratora;

 • dostawcom oprogramowania księgowego i wspomagającego księgowanie

 • kancelariom prawnym

 • dostawcom usług technicznych – Internet, hosting

 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie

 • obsługującym nas systemom płatności – banki, terminale

 • sądom i organom ścigania – zgodnie z obowiązującym prawem

 

Wskazani odbiorcy będą przetwarzać wyłącznie dane niezbędne do realizacji określonego zakresu usług. Są zobowiązani zapewnić wymagany prawem poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii.

 

Państwa prawa :

 • dostęp do danych osobowych wraz z kopią informacji o posiadanych danych,

 • sprostowanie danych, gdy są one błędne,

 • przeniesienie - względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda,

 • usunięcie, ograniczenie lub sprostowanie przetwarzania danych osobowych – usunięcie lub ograniczenie niektórych danych może skutkować brakiem kontaktu z Klientem lub rozwiązaniem umowy,

 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w innym niż podany w polityce prywatności celu,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem:


Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
tel. 22 531 03 00
infolinia: 606-950-000
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

Okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z okresem określonym w umowach, w czasie ich realizacji, przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przez okres wynikający z przepisów np. prawa podatkowego, bądź też do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zmiana polityki prywatności:

Wraz ze zmianą przepisów i wzajemnych potrzeb nasza polityka jest okresowo weryfikowana i podlega bieżącej aktualizacji.

Atax Audyt Sp. z o.o.

 

 

91-341 Łódź

ul.   Pojezierska 97 B 

NIP:    947-199-12-88

REGON:  367707904

KRS:      0000685432

Zadzwoń do nas

(+48) 502 592 828

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl