Zakładanie firmy

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

oferujemy pomoc w kontakcie z urzędami, pomagamy przygotować wniosek do CEIDG,

zgłoszenie do ZUS i US, doradzamy wybór formy opodatkowania oraz wstępną organizację firmy pod kątem zminimalizowania podatków i ryzyka prowadzenia działalności.

 

Spółki prawa handlowego:

we współpracy z renomowaną kancelarią podatkową przygotowujemy umowę spółki oraz  pakiet dokumentów niezbędnych do jej zarejestrowania w KRS, przygotowujemy indywidualny plan kont oraz politykę rachunkowości, doradzamy w procesie tworzenia wewnętrznego działu wsparcia dla księgowości i obiegu dokumentów.

 

Przekształcenie w spółkę:

pomagamy w procesie przekształcenia w spółkę lub wniesienia aportem wydzielonej części przedsiębiorstwa do spółki, przygotowujemy niezbędną dokumentację księgową, doradzamy na temat formy i zakresu przekształcenia.

 

Doradztwo podatkowe

 

Planowanie podatkowe:

wspólnie planujemy skuteczne strategie podatkowe związane z przyszłymi inwestycjami, restrukturyzacją lub innymi istotnymi decyzjami biznesowymi. Celem planowania jest minimalizacja obciążeń podatkowych, jednocześnie przestrzegając obowiązujących przepisów.

 

Pomoc w sporach podatkowych:

w przypadku sporu z organami podatkowymi udzielamy wsparcia, przygotowujemy niezbędną dokumentację. Na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw reprezentujemy Klienta przed US i ZUS.

 

Interpretacja przepisów podatkowych:

na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, pomagamy zrozumieć ich skutki oraz dostosować się do nowych regulacji.

 

Audyt podatkowy:

sprawdzamy poprawność procesu księgowania, przedstawiamy ocenę zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Szkolenie pracowników:

organizujemy szkolenia dla pracowników Klienta.

 

 

Kadry i płace

 

Ewidencja pracowników:

prowadzimy spis zatrudnionych pracowników, zbieramy dane osobowe, historię zatrudnienia, umowy dokumentujące to zatrudnienie.

 

Przygotowywanie umów o pracę:

sporządzamy umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami ustalonymi między pracodawcą a pracownikiem.

 

Prowadzenie akt osobowych:

przechowujemy i aktualizujemy akta osobowe pracowników, w tym dokumenty dotyczące szkoleń, awansów itp.

 

Obsługa wynagrodzeń:

wyliczamy wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, przygotowujemy miesięczne deklaracje płacowe.

 

Rozliczanie czasu pracy:

monitorujemy czas pracy pracowników, kontrolujemy urlopy, nadgodziny i inne elementy wynagrodzenia.

 

Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe:

przygotowujemy i składamy deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe dotyczące pracowników.

 

Rozliczanie świadczeń socjalnych:

pomagamy w zarządzaniu świadczeniami na fundusz socjalny, ubezpieczeniami grupowymi i innymi np. karty multisport.

 

 

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

 

Analiza sytuacji księgowej:

przeprowadzamy dokładną analizę dokumentów księgowych, faktur, rachunków bankowych oraz innych materiałów dotyczących finansów. Naszym celem jest zrozumienie bieżącej sytuacji księgowej.

 

Przygotowanie dokumentacji:

pomagamy w przygotowaniu brakujących dokumentów i sprawdzamy ich kompletność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

Przeniesienie danych do systemu:

w przypadku braku uporządkowanego systemu księgowego możemy przenieść dane do swojego oprogramowania księgowego, co ułatwia profesjonalne i skuteczne prowadzenie ksiąg.

 

Rozliczenie zaległych podatków i opłat:

pomagamy w uregulowaniu wszelkich zaległości podatkowych, w tym przygotowujemy i składamy deklaracje podatkowe, pisma i wyjaśnienia za okresy, w których księgowość była zaniedbana.

 

Naprawa błędów i nieprawidłowości:

w przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w dotychczasowej księgowości, dokonujemy niezbędnych korekt i napraw, aby dostosować dane do rzeczywistej sytuacji finansowej Klienta.

 

Badanie sprawozdań finansowych - biegły rewident

 

Badanie sprawozdań finansowych:

biegły rewident przeprowadza niezależne i obiektywne badanie sprawozdań finansowych Klienta, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej. Celem jest potwierdzenie rzetelności, zgodności z zasadami rachunkowości i spełnienia innych wymagań.

 

Ocena zgodności z przepisami prawa: biegły rewident sprawdza, czy sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego oraz innymi regulacjami, takimi jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) czy Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).

 

Opiniowanie sprawozdań finansowych:

na podstawie przeprowadzonego badania, biegły rewident formułuje sprawozdanie z badania na temat rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych. Może wydać opinię bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem lub odmówić wydania opinii.

 

Identyfikacja ryzyka i nieprawidłowości:

biegły rewident analizuje procesy księgowe Klienta, identyfikuje potencjalne ryzyka związane z błędami rachunkowymi, oszustwami czy innymi nieprawidłowościami.

 

Doradztwo i rekomendacje:

biegły rewident może udzielać Klientowi doradztwa dotyczącego poprawy systemów kontroli wewnętrznej, procesów księgowych oraz ogólnie rzecz biorąc, w zakresie poprawy zarządzania finansowego.

 

 

Księgowość

 

Prowadzenie ewidencji księgowej:

prowadzimy ewidencje dla ksiąg handlowych, książki przychodu i rozchodu, ryczałtu oraz karty podatkowej.

 

Przygotowywanie deklaracji:

sporządzamy i wysyłamy zgodne z obowiązującymi przepisami deklaracje CIT, PIT oraz VAT. Sporządzamy deklaracje roczne dla właściciela firmy PIT (28, 36, 36L).

 

Monitorowanie stanu prawnego:

na bieżąco kontrolujemy zmiany w przepisach podatkowych, informujemy o limitach, ograniczeniach, ulgach itp.

 

Porady:

na podstawie analizy działalności firmy doradzamy wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania, sposób ujęcia środka trwałego, określamy wysokość stawki podatku dochodowego i VAT.

 

Usługi dodatkowe:

sporządzamy bilans, rachunek zysku i strat, wypełniamy wniosek kredytowy dla firm, sporządzamy sprawozdania do urzędu statystycznego.

saldeo

91-341 Łódź

ul. Pojezierska 97 B

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl

Zadzwoń do nas

+48 502-592-828

Atax Audyt Sp. z o.o.

 

 

91-341 Łódź

ul.   Pojezierska 97 B 

NIP:    947-199-12-88

REGON:  367707904

KRS:      0000685432

Zadzwoń do nas

(+48) 502 592 828

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl