saldeo

91-341 Łódź

ul. Pojezierska 97 B

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl

Zadzwoń do nas

+48 502-592-828

19 stycznia 2024

Podatek minimalny zwany podatkiem od spółek

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o podatku minimalnym, który jest określany również jako „podatek od spółek”, czy „podatek od straty i niskich dochodów”.

 

Oprócz podatku CIT, w 2024 r. podatnicy muszą przygotować się do zapłaty - podatku minimalnego. Jego wymiar dotyczy podmiotów o niskich dochodach i relatywnie wysokich kosztach, które ograniczają wartość przychodu. Podatku minimalnego nie opłacają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT

Stawka minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10% podstawy opodatkowania. Ustalenie podstawy opodatkowania wymaga odrębnych analiz w oparciu o wymogi wskazane w treści art. 24ca Ustawy o CIT.

 

Podatek minimalny obejmuje:

 • podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład
 • którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy ponieśli stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczył wysokości 2%

 

Przepisów o podatku minimalnym nie stosuje się między innymi do podatników:

 • którzy rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
 • będących przedsiębiorstwami finansowymi;
 • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:
  1. bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  2. innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 • wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:
  1. rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz
  2. obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2% - przy czym przy ustalaniu warunków, o których mowa w lit. a i b, uwzględnia się wszystkie spółki z grupy będące podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należące do podatkowej grupy kapitałowej;
 • będących małymi podatnikami.

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze posty

18 kwietnia 2024
Fundacja rodzinna jako sposób na zarządzanie majątkiem rodzinnym Jeżeli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, a posiadamy majątek i chcemy go pomnażać może warto stworzyć fundację rodzinną?
08 marca 2024
Dokarmianie pracowników Od 1 września 2023 r. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do
06 marca 2024
  Założenie spółki cywilnej krok po kroku KROK 1: START Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne (spółki) albo połączenie tych dwóch grup. Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy.
01 marca 2024
  Składką zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą- czy zostaną wprowadzone zmiany? Zgodnie z planami Rządu zmian w zakresie składki zdrowotnej możemy spodziewać się najwcześniej na początku 2025r.  Rozważane są dwa

Atax Audyt Sp. z o.o.

 

 

91-341 Łódź

ul.   Pojezierska 97 B 

NIP:    947-199-12-88

REGON:  367707904

KRS:      0000685432

Zadzwoń do nas

(+48) 502 592 828

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl